Juridik

Familjejuridik

Det är inte bara vid dödsfall man ställs inför många och ibland svåra och komplicerade juridiska frågor.

Det gör man även under sin livstid.

På en auktoriserad begravningsbyrå kan du få hjälp med såväl vardagsjuridik, som samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och testamenten, som bouppteckning och arvskifte i samband med anhörigs dödsfall.

Hos oss på Bjerstafs Begravningsbyrå arbetar auktoriserade boutredare. Vi är specialutbildade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för hjälpa dig med både dödsfallsjuridik och övrig familjejuridik som t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt.

För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning.

Bouppteckningar

Det är mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång.

Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder – att göra en bouppteckning. Denna måste vanligtvis göras inom 3 månader.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan.

Ni kan med fullt förtroende överlämna detta uppdrag till begravningsbyrån då vi har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden, äktenskapsförord m.m.

Förvaltning av dödsboet

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med.När det inte finns några arvingar eller om om arvingarna önskar hjälp med förvaltningen av dödsboet kan begravningsbyrån stå till tjänst med att t.ex. ta hand om posten, betala räkningar, sköta fastigheter, säga upp abonnemang etc.

Arvsskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras.

Arvskifte är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskifte.

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som ärver vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare.De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

När man skall upprätta ett testamente bör man söka professionel hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Orginaltestamenten finns inte heller registrerade vid någon myndighet. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamentet i Livsarkivet. Tveka inte att kontakta oss.

Äktenskapsförord

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den sk giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Det är ett avtal mellan makar där man bestämmer om viss del eller all egendom som man äger eller kommer att äga skall vara vars och en enskilda. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet.

Äktenskapsförord registreras hos tingsrätten.

Sambor

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. De behandlar endast gemensam bostad och bohag. Övriga tillgångar som t ex bil, båt, fritidshus, och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder. Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Genom ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler.

Vi hjälper er att skriva Samboavtal.

Gåvobrev

Om man vill ge bort något i gåva upprättar man ett gåvobrev.Detta fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll med gåvan t ex om den inte skall ses som ett förskott på arv eller om det skall vara mottagarens enskilda egendom.

Försäkringar

Varje år är det åtskilliga miljoner kronor i försäkringspengar som aldrig utbetalas i samband med dödsfall. Detta på grund av att ingen gör anspråk på dem.

Många av oss omfattas av försäkringar som kan vara aktuella p.g.a dödsfallet. Tyvärr betalas försäkringspengar inte alltid ut med automatik, utan det krävs att någon gör en anmälan till respektive försäkringsbolag. Detta hjälper alltid begravningsbyrån till med.Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga det heller. Därför ska man regelbundet gå igenom sina försäkringar, både för sin egen och framförallt för sina efterlevandes skull.

Vill ni ha hjälp med att undersöka om det finns några försäkringar kan ni kontakta Bjerstafs Begravningsbyrå så hjälper vi till.

Begravningsförsäkring

En trygg och säker begravningsförsäkring kan tecknas hos auktoriserade begravningsbyråer som ingår i SBF.Begravningsförsäkringen är livförsäkring och sparande i samma försäkring. Premien är densamma hela tiden beroende på när du tecknar den. Man kan välja mellan tre försäkringsbelopp, antingen 25 000 kronor, 35 000 kronor eller 50 000 kronor. Försäkringsbeloppet täcker normalt alla kostnader för begravning, gravsten samt några års gravskötsel. Denna försäkring kan tecknas när man är under 80 år och frisk.

Är man inte helt frisk eller mellan 80 och 90 år kan en alternativ begravningsförsäkring tecknas. Här är försäkringsbeloppet beroende på inbetalning och man kan välja på att sätta in en engångspremie eller att betala månadsvis. Varje premie som inbetalas bygger upp ditt försäkringsbelopp. Kom in till oss så hjälper vi Dig med eventuella frågor och att fylla i en ansökan.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.
 
Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man eller förvaltare och den ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.
 
Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt. Som auktoriserad begravningsbyrå erbjuder vi hjälp och rådgivning i upprättande av en framtidsfullmakt.